สำนักงานประกันสังคม # พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 | กฎหมายแรงงาน โดย SIAMHRM.COM  มาตราที่ 19 20
   
:: พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตราที่ 19-20

:: หมวด 2 สำนักงานประกันสังคม
มาตรา 19 ให้จัดตั้งสำนักงานประกันสังคมขึ้นในกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม
(3) จัดทำทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
(4) ปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจ หน้าที่ของสำนักงาน
(5) กระทำกิจการอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอื่นหรือ คณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา 20 ให้เลขาธิการมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน เพื่อการนี้ให้มีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
ให้เลขาธิการและรองเลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us