ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1
ประกาศงาน : กฎหมาย , ที่ปรึกษาทางธุรกิจ , บัญชี
หางานกฎหมาย , หางานที่ปรึกษาทางธุรกิจ , หางานบัญชี | ลงประกาศงานว่าง หาคนทำงาน ที่ SiamHRM.com , งานกฎหมาย , งานที่ปรึกษาทางธุรกิจ , งานบัญชี
 ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
• เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานโรงแรม ร้านอาหาร
• สามารถใช้ MS Office ได้





บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2558
 ยามรักษาความปลอดภัยประจำสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
เพศ ชาย
อายุ 20-50 ปี
รายได้ วันละ 400 บาท
สวัสดิการต่างๆ เบิกได้ล่วงหน้าอาทิตย์ละ 1,000 บาท,เบี้ยขยัน,ประกันสังคม,ไม่มีหักค่าชุด
สมัครงานวันนี้เริ่มงานได้ทันที




บริษัท ซี.ที.เอส.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2558
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การตรวจสอบการควบคุมภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี หรือการวางระบบบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและมุมมองเชิงธุรกิจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- มีประกาศนียบัตร CIA หรือ CPA หรือ CPIAT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว




บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 มิถุนายน 2558
 Samsung Financial Consultant
อายุ 21 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)
บุคลิกภาพดี
มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารดี
มีความสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลทุกระดับ
สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศได้





Thai Samsung Life Insurance PCL.
จำนวนเปิดรับสมัคร 20 อัตรา
ประกาศงาน 17 พฤษภาคม 2558
 พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรีทุกสาขา
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ





บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 30 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤษภาคม 2558
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support)

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ถ้ามีประสบการณ์การปฏิบัติงานจะได้การรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบเครือข่าย
5. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดชั่วคราวได้ (หน้าไซต์งาน)





บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 เมษายน 2558
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/โท สาขาเคมี/สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางเคมี หรือด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรู้ในการดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
มีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือ GC หรือ GC/MS, ICP, AAS, HPLC ตลอดจนเครื่องมือพื้นฐานของห้องปฏิบัติการเคมี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในระดับดี
มีความสามารถในการทำงานที่เป็นอิสระ มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในด้านการทดสอบด้านเคมี-สิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในฐานะผู้จัดการ หรือด้านการบริหารจัดการ
มีภาวะผู้นำสูง วุฒิภาวะดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถบริหารงานเป็นทีมได้
มีความคล่องตัวสูง มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ





บริษัท ซีคอท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 เมษายน 2558
 เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ
สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 3-10 ปี
มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft word, PowerPoint, Excel, Access และโปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี (หากใช้โปรแกรม HRMI ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะในการบริหารงานเอกสาร และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ รักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว





สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2558
 พนักงานธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เพศหญิง - ชาย อายุ 22 - 29 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (โปรแกรม Microsoft Office)
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสือสาร
มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งาน
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ





บริษัท อิมมิเกรชั่น แอนด์ บิซิเนส คอนซัลแท็นส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 มีนาคม 2558
 เลขานุการและเจ้าหน้าที่ธุรการ

1. วุฒิ ปวช. ด้านธุรการ เลขานุการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2. เพศหญิง อายุ 20-27 ปี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
4. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (words, excel, internet)
5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย มีทัศนคติที่ดี

หมายเหตุ : •- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
- เดินทางสะดวก ใกล้ BTS อโศก / MRT สุขุมวิท






บริษัท อัชมานิ แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 กุมภาพันธ์ 2558
 Software Engineer

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. สัญชาติไทย
4. วุฒิปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 8 ปี ในทักษะการเขียนโปรแกรม ASP.NET ด้วย C#(Web Application) และ .NET ด้วย C#(Application) กับเครื่องมือ Microsoft Visual Studio
6. มีทักษะการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล (SQL) ใน Microsoft SQL Server โดยเฉพาะ Stored procedure หรือ Oracle (PL/SQL)
7. มีความชำนาญในการออกแบบอัลกอริทึมการเขียนโปรแกรม เช่น ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุฐานข้อมูล หรือ Object Oriented Programming (OOP)
8. มีทักษะการเขียน Java Script และ XML
9. มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม





ProsperSof Consulting Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 กุมภาพันธ์ 2558
 ผู้ตรวจประเมินเครื่องกล Urgently Required
•ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี




Management System Certification Institute (Thailand)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 มกราคม 2558
 Web Developer/ Programmer
Skills/Qualifications Requirements

•Experience with HTML/XHTML and CSS
•Web programming experience, such as PHP, ASP or JSP
•Basic knowledge in database such as MySQL
•มีประการณ์ในการใช้งานหรือพัฒนา open source software projects
•Knowledge in C++/Java or Objective-C (Android/iOS)





Dan Murdoch Risk Services (Thailand) Co., Ltd. (DMRS)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 ธันวาคม 2557
 Japanese Interpreter and Secretary
Female and Male
Age not more than 48 years old.
Have experience Interpreter in automative company
Japanese Language test: Level N1 or N2
English language test : Toeic 500 up will be advantage
English speaking will be advantage.





J.Job Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 ธันวาคม 2557



คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นหางานในตำแหน่งงานกฎหมาย , งานที่ปรึกษาทางธุรกิจ , และงานบัญชี โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง




สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


พื้นที่โฆษณา

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us