สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่เป้าหมาย (Result Orientation Based HRM)

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่เป้าหมาย (Result Orientation Based HRM) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่เป้าหมาย (Result Orientation Based HRM), บทความ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่เป้าหมาย (Result Orientation Based HRM), ตัวอย่าง การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่เป้าหมาย (Result Orientation Based HRM), HR, HRM

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่เป้าหมาย (Result Orientation Based  HRM)
 
 
 
กระบวนการในการบริหารที่มุ่งสู่เป้าหมาย 4 ด้าน คือ การตอบสนองต่อลูกค้า (Customer Responsiveness) , ประสิทธิภาพ (Efficiency) , ประสิทธิผล (Effectiveness) ,  และความเป็นธรรม (Fairness) สามารถจำแนกเป็น 4 ด้าน ตามเป้าหมายคือ
 
 
1. การตอบสนองต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้อง (Responsiveness) มีกระบวนการบริหาร ได้แก่ การบริหารที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า การใช้ระบบบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)  การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารความขัดแย้ง การบริหารมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVA)
 
 
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) กระบวนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร การเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึง บุคลากรจะต้องเข้าใจสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง ที่กระทบต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ให้ยืดหยุ่นตลอดเวลา (Flexible) รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการมากยิ่งขึ้น
 
 
3. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง กระบวนการบริหารงานที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของผลงาน โดยใช้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งมีความสำคัญมาก ในการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ เพราะว่าเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการสร้าง Change Agent ในองค์กร
 
 
4. ความเป็นธรรม (Fairness) หมายถึง กระบวนการบริหารและจัดการ จะต้องก่อให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ ความเป็นธรรมที่มีต่อบุคลากร และความเป็นธรรมที่มีต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ดังนั้น กระบวนการจัดการที่เหมาะสม เช่น การกระจายอำนาจ การมอบอำนาจ  การบริหารแบบธรรมาภิบาล
 
 
ภาพ : องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
 
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.ลงวันที่ 20/10/2005 07:14:40
จำนวนผู้ชม 9216
ครั้ง
ข้อมูลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานในหมวดหมู่เดียวกัน