ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระบวนการพัฒนาแผนที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

กระบวนการพัฒนาแผนที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนาแผนที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์, บทความ กระบวนการพัฒนาแผนที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์, ตัวอย่าง กระบวนการพัฒนาแผนที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์, HR, HRM

กระบวนการพัฒนาแผนที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 
 
 
ความสำเร็จขององค์กรประการหนึ่ง คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพราะว่าทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resources Management) เป็นกระบวนการสมัยใหม่ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
โดยเป้าหมายที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ
 
 
ด้านที่ 1 :  การตอบสนองต่อลูกค้า (Customer Responsiveness) หมายถึง ทรัพยากรบุคคลจะต้องเข้าใจบทบาท หน้าที่และภารกิจอย่างชัดเจน  เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
 
ด้านที่ 2  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตัวอย่างเช่น การบริหารอย่างมีคุณภาพ (Service Quality)  รวมไปถึงผลผลิตที่ต้องมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
 
 
ด้านที่ 3 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบริหารที่ต้องเน้นเชิงกลยุทธ์มากขึ้นมีความคิดในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น สามารถพัฒนาวิธีการจัดการงานในบรรลุผลสัมฤทธิ์ ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการปฏิบัติงานต้องมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 
 
ด้านที่ 4 :  ความเป็นธรรม (Fairness)  หมายถึง การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ จะเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้น การบริหารด้วยความเป็นธรรมทั้งองค์กร บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบ
 
 
 
 
 
 
 ลงวันที่ 05/04/2006 12:31:56
จำนวนผู้ชม 2782
ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us