ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพการประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อควรพิจารณาในการกำหนดวิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม

การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อควรพิจารณาในการกำหนดวิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อควรพิจารณาในการกำหนดวิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม, บทความ การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อควรพิจารณาในการกำหนดวิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อควรพิจารณาในการกำหนดวิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์

        วิธีการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมอาจกระทำเพียงสั้นๆ ครั้งเดียวหรือติดต่อกันหลายครั้ง และครอบคลุมระยะเวลายาวนาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และชนิดของโครงการฝึกอบรม ความรับผิดชอบ และความพร้อมของหน่วยงานฝึกอบรม ตลอดจนความสนใจและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร สำหรับการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร และศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร  มักจะต้องติดตามผลการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อศึกษาว่า บุคลากรในองค์กรกำลังประสบปัญหาในการปฏิบัติงานที่ต้องการการฝึกอบรมอะไรเพิ่มอีก ซึ่งวิธีประเมินการฝึกอบรมที่นิยมทำกันโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้
 
        1.     การวัดผลภายหลังกรฝึกอบรมเพียงครั้งเดียว
 
        2.     การวัดผลก่อนและหลังการฝึกอบรม
 
        3.     การวัดก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างการฝึกอบรม และการวัดผลภายหลังการฝึกอบรม
 
        4.     การติดตามผลการฝึกอบรม ซึ่งมักดำเนินการเป็นช่วงเวลา เช่น 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี
 
        5.     การสัมภาษณ์ผู้รับการฝึกอบรม / ผู้บังคับบัญชา / ผู้ร่วมงาน
 
        6.     การสังเกตการณ์ การดำเนินงาน และการปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรม
 
        7.     การศึกษารายงานการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อศึกษาผลกระทบของการฝึกอบรมที่มีต่อการพัฒนาองค์การ
 
        8.     เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการฝึกอบรม
 
                    · การใช้แบบทดสอบความรู้ /  ทัศนคติ
 
                    ·  การปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ หรือให้แสดงออกเป็นกิริยาอาการ
 
                    ·  การใช้กิจกรรมกลุ่มแก้ไขสถานการณ์สมมุติ และวิธีการอื่น
 
        การประเมินโครงการฝึกอบรมจะต้องดำเนินการแตกต่างกันตามลักษณะของโครงการ และปัจจัยสนับสนุน เช่น ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา กำลังคน ความรู้และความสามารถในการประเมินโครงการ ความสนใจและการสนับสนุนจากผู้บริหาร เป็นต้น
 
 

 
ข้อมูลอ้างอิง : การประเมินผลงานฝึกอบรม
 
โดย  : ดร. ณัฎฐพงษ์ เขจรนันทน์
 
 
 
 
 
 ลงวันที่ 12/01/2007 07:07:28
จำนวนผู้ชม 6554
ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us